ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor de huur van een vaartuig van Floating Hottub (een samenwerking tussen DutchPat & SunQuest Holding B.V.)

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) verhuurder: Floating Hottub;
b) huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de
overeenkomst met verhuurder afsluit;
c) huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen
betaling een vaartuig in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;
d) vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere
toebehoren.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN
1) Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een bepaald tijdslimit.
2) Een vaartuig mag door maximaal 8 personen tegelijk worden bemand.
3) De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar.
4) Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water.
5) Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
6) Er mag geen afval overboord gegooid worden of op een andere plek worden achtergelaten
dan op het verhuurstation.
7) Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.
8) Bij slecht weer (zeer dichte mist, sterk aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt
verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden.
Huurder kan in dat geval op een andere datum & tijd gebruik maken van het vaartuig.
9) Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen,
indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht
de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.

ARTIKEL 3 – VAARGEBIED EN VAARREGELS
1) Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water.
2) Het is verboden aan te meren ergens anders dan het vertrekpunt.
3) De belangrijkste vaarregels zullen huurder mondeling worden verteld bij aanvang van de
huurperiode.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN VERHUURDER
1) Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder.
2) Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade
aan het vaartuig en legt deze schriftelijk vast.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN HUURDER
1) Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
2) Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en
veilige omgang met het vaartuig.
3) Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik
afstaan.
4) Het vaartuig en de inventaris (zoals Muziekbox, peddels, Drankkoelers, etc.)
die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden
afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade
brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde
in rekening.
5) Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder
vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder
vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
6) Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan
halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk via de portofoon in kennis te
stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de
overeengekomen plaats wordt overgedragen, kan verhuurder hiervoor extra kosten
in rekening brengen, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
7) In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met
verhuurder.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID SCHADE
1) Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke
aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder
overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen
risico van € 500,- per geval bij W.A. en casco-schade.
2) Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem
en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door
de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met
inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.
3) Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen
van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep
op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg)
schade voor verhuurder en/of derden.
4) Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden
niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is
huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet
maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
De gehele borg € 500,- kan door verhuurder worden ingenomen, als blijkt dat huurder (Gaan we met borg werken, zoja Cash? Of kunnen ze via de bank geld reserveren?)
(gedrags) regels & verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt.
5) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van
welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand,
tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade
wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot
schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke
schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder
van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde
incident.
6) Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig
en andere objecten en op het feit dat de houtkachel boven water zeer warm kan worden. Ook
hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
7) Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.
8) Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die
huurder meeneemt op het vaartuig.
9) Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die
redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen.
Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op
huurder verhaald.
10) Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)
schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het in de deze algemene voorwaarden
benoemde vaargebieden zoals vermeld in ARTIKEL 3.
11) Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen
wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat
te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt
niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het
eigen risico van € 500,- verschuldigd
12) De verzekeringsvoorwaarden van verhuurder zullen op verzoek van huurder aan hem ter
inzage worden gegeven.

ARTIKEL 7 – RESERVERINGEN
1) Het maken van een reservering via Internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na betaling van het volledige bedrag en bevestiging door verhuurder, via internet of schriftelijk.
2) Bij annulering korter dan 24 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij
afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele
huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief.
3) De tijd gaat in op het tijdstip dat is afgesproken in de reservering. Bij het later starten door de huurder zal dit van de vaartijd afgetrokken worden.
4) Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet
beschikbaar is op de overeengekomen plaats en verhuurder huurder geen redelijk alternatief
kan aanbieden, heeft huurder recht op vergoeding van het overeengekomen betaling, tenzij
verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld
van het niet beschikbaar zijn van de varende hottub.
5) Wanneer huurder het vaartuig eerder inlevert dan de overeengekomen
verhuurperiode is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.
6) Verhuur ter plaatse zonder reservering
Ook zonder reservering is het bij beschikbaarheid mogelijk de hottub te huren. Betaling
geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de huurovereenkomst, door middel van contante of pin
betaling.

ARTIKEL 8 – BORGSTELLING
Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse € 500,- borg te voldoen en
een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn. De door huurder betaalde borg in combinatie
met een kopie van het legitimatiebewijs geldt als borgstelling. Als de overeenkomst volgens de
overeengekomen algemene voorwaarden, gebruiks- & gedragsregels is afgelopen en er geen
schade is geconstateerd, wordt de borg geretourneerd.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN EN GESCHILLEN
1) Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde
rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Indien huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft
ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de Nederlandse tekst.

LOCATIEADRES VERHUUR
T +31 (0)6 42 20 98 60
T +31 (0)6 40 80 28 07

LOCATIEADRES VERHUUR
MINIHAVEN SCHUTTERSPARK
HEIDESTRAAT 2
6443 VZ BRUNSSUM

Ons website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat geeft u toestemming voor deze cookies.  Meer info